Hướng dẫn xử lý đơn hàng chờ xử lý
 
1.Dashboard dưới phần bảng thông báo sẽ xuất hiện 4 khung bộ đếm số lượng đơn hàng ở trạng thái mới , đang giao , chuyển hoàn và chờ xử lý ( Xem ảnh minh họa )

                                                          
 
 
 
 
   Giao diện trên PC/Laptop
 
 
 
 
   Giao diện mobile
 
 
2. Để xem chi tiết các đơn hàng trong bộ đếm này thì click vào link trong khung bộ đếm muốn xem ( Xem Ảnh )
             
                                                       
 
 
 
  Giao diện trên PC/Laptop
 
 
   
 
 
 
 
 Giao diện mobile
 
 
 
3. GIao diện xử lý đơn hàng chờ xử lý khi click vào link bộ đếm chờ xử lý ( Các giao diện đơn hàng trạng thái khác tương tự )
 


 
Giao diện PC/Laptop

 
 
 
 
 
 
 
 
Giao diện Mobile
 
 
4. Hướng dẫn thao tác xử lý
+ Ở giao diện chờ xử lý sẽ có 4 chức năng tương ứng với 4 trường hợp thực tế như sau :
 
Chờ xử lý tiếp : Khi xử lý đơn hàng này nếu chưa liên lạc được khách hàng hoặc có vấn đề gì đó cần thêm thời gian để xử lý thì click vào chức năng này . Sau khi click thì đơn hàng sẽ có trạng thái “ chờ xử lý tiếp “ nút chức năng “ chờ xử lý “ sẽ biến mất và đồng thời bên quản lý đơn hàng sẽ nhận được thông tin này . ( Xem ảnh )

 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
Lưu hàng : Trường hợp nếu khách hàng chưa  thể nhận được tại thời điểm đó . Có thể sẽ lưu hàng lại bưu cục thì click chọn chức năng này . Sau khi click vào xác nhận thì đơn hàng sẽ có trạng thái “ lưu hàng “  .  Khi bên quản lý nhận được thông tin này họ sẽ cập nhật số ngày tối đa có thể lưu lại ở phần ghi chú . ( Xem Ảnh )
 
 

 
 

 
 
 
 
 
 
Chuyển hoàn : Trường hợp khách hàng không nhận hàng và muốn chuyển đơn hàng này về thì click chọn “ Chuyển hoàn “ .  Sau khi click và xác nhận thì đơn hàng sẽ có trạng thái chuyển hoàn . Quản lý đơn hàng sẽ nhận thông tin này và sẽ cho chuyển hoàn đơn hàng này về . Lưu ý : khi chuyển hoàn có nghĩa là đã kết thúc xử lý của 1 đơn hàng nên sau khi chuyể n hoàn thì sẽ không hiển thị các chức năng còn lại nữa .

 
 
 
 
 
Khách nhận hàng : Trường hợp khách đã nhận hàng hoàn tất thì click vào chức năng “ khách nhận hàng “ . Sau khi click và xác nhận đơn hàng sẽ có trạng thái “ khách nhận hàng “ . Quản lý đơn hàng nhận được thông tin này sẽ chuyển trạng thái thành giao thành công .